Αγροτικά

Βιολογική γεωργία: Εγκύκλιος για τις διαδικασίες έγκρισης δαπάνης

Βιολογική γεωργία: Εγκύκλιος για τις διαδικασίες έγκρισης δαπάνης

Χρονικά διαστήματα Προκαταβολής - Πληρωμής

A-
A+
25/04/2019 | 14:32

Εγκύκλιο οδηγιών εξέδωσε ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) για τις διαδικασίες έγκρισης δαπάνης του Μέτρου 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Το ενημερωτικό εγχειρίδιο έχει ως αντικείμενο τον καθορισμό των διαδικασιών που εφαρμόζει ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., ως διαπιστευμένος Οργανισμός Πληρωμών, για τη διαδικασία χορήγησης των ενισχύσεων στους δικαιούχους στο πλαίσιο του Μέτρου 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2020. Αρμόδιος φορέας για την έγκριση της δαπάνης (αναγνώριση και εκκαθάριση) για τους δικαιούχους του Μέτρου 11 έχει οριστεί ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ως Οργανισμός Πληρωμών διά των οργανικών μονάδων επιπέδου Περιφερειακών Διευθύνσεων.

Διαδικασία έγκρισης δαπάνης

Αίτηση Πληρωμής: Για τη λήψη της κατ’ έτος ενίσχυσης του Μέτρου, οι δικαιούχοι υποβάλλουν ΕΑΕ μέχρι την 15η Μαΐου κάθε έτους εφαρμογής, ή όπως προβλέπεται σε σχετική 5/16 εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αιτούμενοι την πληρωμή τους στο πλαίσιο δράσης του Μέτρου 11, με αναφορά στον κωδικό παράλληλης δράσης ανά ενταγμένο στη δράση αγροτεμάχιο.

Η ΕΑΕ υποβάλλεται από τον ίδιο τον δικαιούχο ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του:

  • είτε απευθείας στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., μέσω κατάλληλου πληροφοριακού συστήματος,
  • είτε μέσω ενός πιστοποιημένου φορέα υποδοχής αιτήσεων.

Οι αιτήσεις πληρωμής μεταφέρονται μέσω του ΠΣ στο ΟΠΣΑΑ, με κατάλληλη υπηρεσία διαδικτύου που παρέχεται από το τελευταίο

Παραστατικά Συμμόρφωσης Ειδικών Διατάξεων: Κατ’ εφαρμογήν των προβλέψεων του άρθρου 14 (Β) της με αριθ. 2848/145689/28-12-2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση για τον καθορισμό πλαισίου εφαρμογής του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες», οι δικαιούχοι καταθέτουν ηλεκτρονικά κάθε έτος τα εξοφλημένα παραστατικά συμμόρφωσης ειδικών διατάξεων (των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ε.Λ.Π.-πρώην Κώδικας ΦορολογικήςΑπεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ)) για τις Εργαστηριακές Αναλύσεις και την Πιστοποίηση. Λεπτομέρειες ορίζονται σε σχετική εγκύκλιο του Οργανισμού.

Χρονικά διαστήματα Προκαταβολής – Πληρωμής

Πληρωμή Προκαταβολής 

Μετά την ολοκλήρωση όλων των διοικητικών ελέγχων επιλεξιμότητας που αφορούν στην απώλεια εισοδήματος δύναται να καταβάλλεται προκαταβολή επί του ποσού απώλειας εισοδήματος πριν την 1η Δεκεμβρίου εκάστου έτους εφαρμογής.

Πληρωμή μετά την ολοκλήρωση των δεσμεύσεων του έτους εφαρμογής των δικαιούχων, των επιτόπιων ελέγχων και των διοικητικών του συνόλου των κατηγοριών ενίσχυσης (συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων των προσκομιζομένων παραστατικών για το πρόσθετο κόστος και το κόστος συναλλαγής) δύναται να πραγματοποιούνται οι πληρωμές του έτους εφαρμογής.

Οι πληρωμές καταβάλλονται σε δύο το πολύ δόσεις, όπως προβλέπεται στο θεσμικό πλαίσιο του Μέτρου.

Για τις αιτήσεις πληρωμής από το έτος αιτήσεων 2019, οι εν λόγω πληρωμές πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τις 30.06 του επόμενου έτους του έτους πληρωμής και σύμφωνα με το ενωσιακό θεσμικό πλαίσιο.

Αξιολόγηση αιτήσεων πληρωμής: 

Μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος του Μέτρου 11, σε επίπεδο Π.Δ. διενεργείται αξιολόγηση του συνόλου των αιτήσεων πληρωμής των δικαιούχων των οποίων η έδρα εκμετάλλευσης ανήκει στους νομούς αρμοδιότητάς της Π.Δ.

Η αξιολόγηση 7/16 διενεργείται για κάθε έτος εφαρμογής και προσδιορίζεται το αιτούμενο ποσό ενίσχυσης, τα επιλέξιμα προς πληρωμή στοιχεία της αίτησης, το τελικό ποσό πληρωμής, τα πιθανά ευρήματά, οι κυρώσεις – μειώσεις – αποκλεισμοί, τα ποσά που θα αναζητηθούν με τη διαδικασία των αχρεωστήτως καθώς και τυχών συμψηφισμών. Οι αρμόδιοι υπάλληλοι των Π.Δ. διενεργούν έλεγχο ορθότητας της αξιολόγησης βάσει τυχαίου δείγματος που παράγεται από στο Π.Σ. σε ποσοστό τουλάχιστον 1% επί το πληθυσμού σε επίπεδο Π.Δ. Με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, τα αποτελέσματα μεταφέρονται από το χειριστή του Π.Σ. στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης (Ο.Π.Σ.Α.Α. 2014-2020).