Αγροτικά

Έως 31/12 εγγραφές στο Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων

Έως 31/12 εγγραφές στο Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων

Ηλεκτρονική αίτηση.

A-
A+
05/07/2019 | 13:10

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ B’ 2784/04.07.2019 απόφαση του υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων με την οποία τροποποιείται η 366/138268/21-12-2017 προηγούμενη απόφαση για την «Εγγραφή στο Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών του ν. 3955/2011 (Α’ 89)»

Συγκεκριμένα η τροποποίηση αναφέρει πως: Η παρ. 1 του άρθρου 1 της αριθ. 366/138268/21-12-2017 υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, ως εξής:

«1. Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, τα οποία δραστηριοποιούνται ως έμποροι αγροτικών προϊόντων ή/και εφοδίων και εισροών του άρθρου 1 του ν. 3955/2011 (Α΄ 89) κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, υποχρεούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3955/2011, έως 31-12-2019».

agro24