Αυτοδιοίκηση

Σημαντικές ρυθμίσεις για τα Προνοιακά Προγράμματα

Σημαντικές ρυθμίσεις για τα Προνοιακά Προγράμματα

Παράταση των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού

A-
A+
11/12/2014 | 11:48

Ο Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Βασίλης Κεγκέρογλου, προώθησε πολύ σημαντικές ρυθμίσεις για το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι», τα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) και τα Κέντρα Διημέρευσης Φροντίδας Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (Κ.Δ.Φ.Π.ΑμεΑ), που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου για την Κοινωνική Ένταξη.

Βασίλης Κεγκέρογλου

Συγκεκριμένα, με Τροπολογία που υπέγραψαν οι Βουλευτές Μάξιμος Σενετάκης και Δημήτρης  Σαλτούρος και έγινε αποδεκτή στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι αυξημένες ανάγκες για την κοινωνική φροντίδα ηλικιωμένων, αναπήρων, ΑμεΑ κ.λπ., προτάθηκε η απρόσκοπτη υλοποίηση του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».

Από την αξιολόγηση της υλοποίησης του Προγράμματος της προηγούμενης περιόδου, προκύπτει η ανάγκη σύστασης ενιαίου συντονιστικού κέντρου για το πρόγραμμα.

Επιπλέον, μετά τη θεσμοθέτηση υλοποίησης δύο επιμέρους Προγραμμάτων: «Κατ’ οίκον  φροντίδα συνταξιούχων» και «Κατ’ οίκον κοινωνική φροντίδα», και λόγω του γεγονότος ότι, εμπλέκονται πολλές Υπηρεσίες και Φορείς, κρίνεται απαραίτητη η λειτουργία Ομάδας Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε), ως Μονάδα Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» για τον καλύτερο συντονισμό και την αποτελεσματικότερη συνεργασία των εμπλεκομένων στην υλοποίηση του Προγράμματος.

Επειδή ένας αριθμός εργαζομένων έχει αποχωρήσει από το Πρόγραμμα παρατηρείται ελλιπής στελέχωση και έλλειψη ορισμένων ειδικοτήτων, άκρως απαραίτητων για τη λειτουργία του Προγράμματος, προτείνεται η δυνατότητα αντικατάστασης τους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Επίσης, με την δεύτερη παράγραφο της Τροπολογίας, διορθώνεται η παράλειψη της δυνατότητας Ν.Π.Δ.Δ. να λειτουργούν Προγράμματα «Βοήθεια στο Σπίτι».

Τέλος, με την τρίτη παράγραφο, αντιμετωπίζεται η καθυστέρηση έναρξης των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Π.Ε.Π.), τα οποία θα διαχειριστούν τους πόρους του ΕΚΤ (20%), που αφορούν και τη λειτουργία των Κοινωνικών Δομών και προκειμένου να μην στερηθούν των αντίστοιχων υπηρεσιών άτομα ηλικιωμένα και άτομα με αναπηρία, προτείνεται η παράταση μέχρι 30-09-2015 των συμβάσεων που έχουν συναφθεί, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού» και συγκεκριμένα της Πράξης «Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων και λοιπών ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελούμενων ατόμων».

Για το ίδιο διάστημα παρατείνονται και οι συμβάσεις εργασίας του απασχολούμενου προσωπικού, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μετατρέπονται σε αορίστου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 21 του νόμου 2190/94.

«Με αυτές τις ρυθμίσεις διασφαλίζεται η συνέχιση των Προνοιακών Προγραμμάτων και οι εργαζόμενοι σε αυτά, αφού καλύπτουν όλο το διάστημα μέχρι την ένταξη τους στο Νέο ΕΣΠΑ» τονίζει ανώτατη πηγή του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας.