επικαιρότητα

Κουκιαδάκης: Ο Δήμος Φαιστού είχε χρηματοδοτηθεί για γέφυρα στο φονικό πέρασμα!

Κουκιαδάκης: Ο Δήμος Φαιστού είχε χρηματοδοτηθεί για γέφυρα στο φονικό πέρασμα!

Τελικά, ποιός φέρει την ευθύνη;

A-
A+
19/02/2019 | 19:48

Ανακοίνωση από τον Αντιπεριφερειάρχη Κρήτης κ. Ευριπίδη Κουκιαδάκη, δίνει συνέχεια στην αλληλοαποδωση ευθυνών, ανάμεσα στον δήμο Φαιστού και την Περιφέρεια Κρήτης, αναφορικά με το τραγικό συμβάν στον Γεροπόταμο.

Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση:

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης, η Περιφέρεια χρηματοδότησε το Δήμο Φαιστού με το ποσό των 260.000 Ευρώ για την κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού στον αναδασμό Μοιρών, προκειμένου να αντικατασταθεί η υφισταμένη «Ιρλανδική γέφυρα», η οποία εξυπηρετεί κυρίως τα παρακείμενα αγροτεμάχια.

Φορέας υλοποίησης του έργου, λόγω αρμοδιότητας ορίσθηκε ο Δήμος Φαιστού προϊσταμένη αρχή το Δημοτικό Συμβούλιο με διευθύνουσα υπηρεσία την Διεύθυνση Πολεοδομίας και Τεχνικών Έργων του Δήμου.

Η Κρήτη και το Ηράκλειο πενθεί τους αδικοχαμένους συμπολίτες μας, τη μνήμη των οποίων τιμούμε, γι’ αυτό και ο χρόνος δεν προσφέρεται για άγονες συζητήσεις για τις «αρμοδιότητες».

Η συζήτηση αυτή πρέπει να γίνει τις προσεχείς ημέρες στα θεσμοθετημένα όργανα πρωτίστως, με την παρουσία των μέσων ενημέρωσης, όπως γίνεται άλλωστε κάθε φορά.

Οι περιφερειακές ενότητες, ως καθολικοί διάδοχοι των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, είναι γνωστό ότι έχουν την ευθύνη της μελέτης, κατασκευής συντήρησης και σήμανσης των επαρχιακών δρόμων και όχι των αγροτικών.

Δείτε αναλυτικά την απόφαση:

Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 109799/40944/5.11.2013 (ΑΔΑ: ΒΛ1Ο7ΛΚ-Θ5Ζ) Απόφασης έγκρισης διάθεσης πίστωσης και της τροποποίησης αυτής για το έργο με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» και Κ.Α. 2013ΕΠ00200010 της ΣΑΕΠ 002

Έχοντας υπόψη :

1.Την Χ.Δ. 9035/30-7-73 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας σχετικά με τη χρηματοδότηση κ.λ.π. των έργων και μελετών του Π.Δ.Ε.
2.Το Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
3.Το Ν. 3852/07-06-2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
4.Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
5.Το Π.Δ. 149 /2010 (ΦΕΚ 242/τ. Α’/27.12.2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης» όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 16721/2016 (ΦΕΚ 4403/Β/30-12-2016) και ισχύει.
6.Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/2011) περί «Λειτουργίας του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7.Το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση , ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
8.Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28-6-14) «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας (Ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)- Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις».
9.Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016)  «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
10.Την με αριθ. 69994/29433/12-7-2012 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης περί «μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής στους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων της έδρας της Περιφέρειας Κρήτης».
11.Την με αριθμ. πρωτ. 89340/17.7.2015 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης περί ορισμού Αναπληρωτή Προϊσταμένου στην Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας.
12.Το με αριθμ. πρωτ. 94439/34633/20.9.2013 έγγραφο του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης με το οποίο διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας το αρχικό τεχνικό δελτίο νέου έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» με το οποίο προτείνεται η ένταξη του, στην ΣΑΕΠ 002 Περιφέρειας Κρήτης έτους 2013, με προϋπολογισμό 1.500.000,00 €.
13.Το με αριθμ. πρωτ. 7045/3.10.2013 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Κρήτης για τη μη δυνατότητα χρηματοδότησης του έργου από το Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013, αφενός διότι δεν είναι επιλέξιμο προς χρηματοδότηση και αφετέρου διότι εξαντλήθηκαν οι διαθέσιμοι πόροι του Επιχειρησιακού Προγράμματος.
14.Το υπ’ αριθμ. 102951/38117/15.10.2013 έγγραφο της Υπηρεσίας μας με το οποίο διαβιβάστηκε στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων – Δ/νση Δημοσίων Επενδύσεων το τεχνικό δελτίο του έργου.
15.Την Απόφαση με αριθμ. πρωτ. 47500/ΔΕ-5341/29.10.2013 (ΑΔΑ: ΒΛΛ5Φ-8ΣΖ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» με Κ.Α 2013ΕΠ00200010 στη ΣΑΕΠ Κρήτης 002.
16.Την με αρ. πρωτ. 109799/40944/5.11.2013 (ΑΔΑ: ΒΛ1Ο7ΛΚ-Θ5Ζ) Απόφαση έγκρισης διάθεσης πίστωσης, ποσού 1.500.000,00 € του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» με Κ.Α 2013ΕΠ00200010 στη ΣΑΕΠ Κρήτης 002.
17.Το νέο Τεχνικό Δελτίο του έργου, που μας προσκομίσθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης.
18.Την με αρ. πρωτ. ΕΠ002 ΤΡΟΠ.1/8.12.2015 (ΑΔΑ: ΒΝΣΘ4653Ο7-ΤΧΔ) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού με την οποία αυξήθηκε ο προϋπολογισμός του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» με Κ.Α 2013ΕΠ00200010 στη ΣΑΕΠ Κρήτης 002, κατά 3.000.000,00 €, ήτοι από 1.500.000,00 € σε 4.500.000,00 €.
19.Την με αρ. πρωτ. 161439/15.12.2015 (ΑΔΑ: ΨΓΨΤ7ΛΚ-Ω6Λ) Απόφαση συμπληρωματικής έγκρισης διάθεσης πίστωσης για το ανωτέρω έργο.
20.Το νέο Τεχνικό Δελτίο του έργου, που μας προσκομίσθηκε με το με αρ. πρωτ. 25820/3.12.2015 έγγραφο του Δ. Φαιστού, για τη δημιουργία ενός (1) νέου υποέργου.
21.Την με αρ. πρωτ. 14886/27.1.2016 (ΑΔΑ: 6ΗΡΥ7ΛΚ-44Ι) Απόφαση τροποποίησης της απόφασης έγκρισης διάθεσης πίστωσης.
22.Το νέο Τεχνικό Δελτίο του έργου, που μας προσκομίσθηκε με το με αρ. πρωτ. 4616/28.3.2017 έγγραφο του Δ. Φαιστού, για τη δημιουργία ενός (1) νέου υποέργου.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1.Την τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 109799/40944/5.11.2013 (ΑΔΑ: ΒΛ1Ο7ΛΚ-Θ5Ζ) Απόφασης έγκρισης διάθεσης πίστωσης και της τροποποίησης αυτής, ως προς τη δημιουργία ενός (1) νέου υποέργου, για την εκτέλεση και σε βάρος των πιστώσεων του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» με Κ.Α 2013ΕΠ00200010, αναλυτικά ως εξής:

1ο Υποέργο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΩΡΩΝ» ποσού
20.000,00 € (όπως προηγουμένως).
2ο Υποέργο (νέο): «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΙΒΩΤΟΕΙΔΟΥΣ ΟΧΕΤΟΥ ΣΤΟΝ ΑΝΑΔΑΣΜΟ
ΜΟΙΡΩΝ» ποσού 260.000,00 €.

2.Φορέας υλοποίησης ορίζεται ο Δήμος Φαιστού.
3.Προϊσταμένη Αρχή ορίζεται το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Φαιστού.
4.Διευθύνουσα Υπηρεσία ορίζεται η Διεύθυνση Πολεοδομίας & Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φαιστού.

5.Κατά τα λοιπά ισχύει η με αρ. πρωτ. 109799/40944/5.11.2013 (ΑΔΑ: ΒΛ1Ο7ΛΚ-Θ5Ζ) απόφαση έγκρισης διάθεσης πίστωσης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ
Κοινοποίηση:
1.Δήμος Φαιστού
Φαξ: 28920 27734
(συνημμένο αντίγραφο τεχνικού δελτίου 2ου υποέργου)
2.Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης
Φαξ: 2810 220138
(συνημμένο αντίγραφο τεχνικού δελτίου 2ου υποέργου)

Εσωτ. Διανομή:
-Αρχείο Τμήματος
-Εντεταλμένο Σύμβουλο, κ. Γ. Μαρή
-Τμήμα Σχεδιασμού Περιφερειακής Πολιτικής