Υγεία

Προκήρυξη θέσης γιατρού για το Πολυδύναμο Τυμπακίου

Προκήρυξη θέσης γιατρού για το Πολυδύναμο Τυμπακίου

Προκήρυξη για την πλήρωση τριών θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.

A-
A+
03/06/2016 | 12:51

Η Διοίκηση της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης προκήρυξε την πλήρωση τριών θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. επί θητεία, στον εισαγωγικό βαθμό του Επιμελητή Β΄, για τις αποκεντρωμένες οργανικές μονάδες της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, ως εξής:

Μία (1) θέση Επιμελητή Β΄ ειδικότητας Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας, του Π.Ε.Δ.Υ. – Π.Π.Ι. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ευθύνης του Π.Ε.Δ.Υ. – Κ.Υ. Μοιρών

Μία (1) θέση Επιμελητή Β΄ ειδικότητας Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας, του Π.Ε.Δ.Υ. – Π.Π.Ι. ΧΩΡΑΣ ΣΦΑΚΙΩΝ ευθύνης του Π.Ε.Δ.Υ. – Κ.Υ. Βάμου

Μία (1) θέση Επιμελητή Β΄ ειδικότητας Παιδιατρικής, του Π.Ε.Δ.Υ. – Κ.Υ. ΒΑΜΟΥ
 
Α. Για τις παραπάνω θέσεις γίνονται δεκτοί όσοι υποψήφιοι έχουν:

Ελληνική ιθαγένεια ή ιθαγένεια κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος
Τίτλο αντίστοιχο με τη θέση ιατρικής ειδικότητας
Ηλικία που να μην υπερβαίνει το 50ο έτος για την θέση ΕΒ΄ Παιδιατρικής του Κ.Υ. Βάμου. Για τις θέσεις Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας των ΠΠΙ Τυμπακίου και ΠΠΙ Χώρας Σφακίων, δεν ισχύει ο περιορισμός του ορίου ηλικίας.

Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν εις τριπλούν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
Αίτηση – δήλωση σε ειδικό έντυπο το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στον ιστότοπο του Υπουργείου Υγείας (www.moh.gov.gr) ή στον ιστότοπο της Υ.ΠΕ. Κρήτης (www.hc-crete.gr) ή χορηγείται από το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης. Η αίτηση – δήλωση συμπληρώνεται με ακρίβεια και σε όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνει. Αιτήσεις σε άλλο έντυπο ή αιτήσεις στις οποίες δεν έχουν συμπληρωθεί όλα τα απαιτούμενα στοιχεία, δεν γίνονται δεκτές.
Φωτοαντίγραφο πτυχίου. Σε περίπτωση πτυχίου πανεπιστημίου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται και φωτοαντίγραφο επίσημης μετάφρασης. Σε περίπτωση πτυχίων από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται φωτοαντίγραφο του ξενόγλωσσου πτυχίου, φωτοαντίγραφο επίσημης μετάφρασης και φωτοαντίγραφο της απόφασης ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ.
Φωτοαντίγραφο απόφασης άδειας άσκησης ιατρικού επαγγέλματος
Φωτοαντίγραφο απόφασης χορήγησης τίτλου ειδικότητας.
Βεβαίωση του οικείου Ιατρικού Συλλόγου στην οποία να βεβαιώνεται ο συνολικός χρόνος άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος, η ασκούμενη ειδικότητα και ο συνολικός χρόνος άσκησής της.
Πιστοποιητικό γέννησης ή φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή φωτοαντίγραφο διαβατηρίου όταν πρόκειται για πολίτη κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Όσοι έχουν εκπληρώσει την υποχρέωση υπηρεσίας υπαίθρου ή έχουν απαλλαγεί νόμιμα να υποβάλλουν βεβαίωση εκπλήρωσης της υποχρέωσης υπηρεσίας υπαίθρου του Ν.Δ. 67/68 ή νόμιμης απαλλαγής, εκδοθείσα από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας. Εξαιρούνται της υποχρέωσης υποβολής των ανωτέρω βεβαιώσεων οι υποψήφιοι που υποβάλλουν αιτήσεις για Νομαρχιακά Γενικά Νοσοκομεία – Κέντρα Υγείας, Κέντρα Υγείας και Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία (Α9α/οικ.34632/13-10-1999 Υπουργική απόφαση ΦΕΚ 1909/21-10-1999/τ.Β΄).
Υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου για διορισμό ιατρού, στην οποία να αναφέρονται τα εξής:
α) ότι δεν έχει αρνηθεί διορισμό σε θέση του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. ή σε αντίθετη περίπτωση ότι έχουν συμπληρωθεί πέντε (5) χρόνια από την παρέλευση της προθεσμίας ανάληψης υπηρεσίας
β) ότι δεν έχει παραιτηθεί από θέση του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. πριν από την συμπλήρωση δύο (2) χρόνων από το διορισμό του ή σε αντίθετη περίπτωση ότι έχουν συμπληρωθεί πέντε (5) χρόνια από την ημερομηνία παραίτησής του.
Υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου για διορισμό ιατρού, στην οποία να αναφέρεται ότι δεν υπηρετεί στο Ε.Σ.Υ. ή ότι έχει υποβάλλει παραίτηση από τη θέση ιατρού κλάδου Ε.Σ.Υ. στην οποία υπηρετεί. Η παραίτηση θα πρέπει να έχει υποβληθεί στον φορέα που υπηρετεί ο υποψήφιος, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών της προκήρυξης.
Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο να αναγράφονται περιληπτικά τα ουσιαστικά προσόντα του υποψήφιου και ιδιαίτερα εκείνα που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 37 του Ν.2519/1997 (ΦΕΚ 165 Α΄).
Εκτός από αυτά ο υποψήφιος μπορεί να συμπληρώσει το βιογραφικό σημείωμα με κάθε στοιχείο που κατά την κρίση του αποτελεί ουσιαστικό κριτήριο για την κρίση και αξιολόγηση του από το Συμβούλιο κρίσης.
Για την απόδειξη των ουσιαστικών προσόντων που αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα, απαιτείται η υποβολή επίσημων πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων.
Οι επιστημονικές εργασίες αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου περιληπτικά. Ανάτυπα δημοσιευμένων επιστημονικών εργασιών και επιστημονικά περιοδικά στα οποία έχουν δημοσιευθεί τέτοιες εργασίες, υποβάλλονται κατά την κρίση του υποψηφίου. Επιστημονικές εργασίες γραμμένες σε ξένη γλώσσα πρέπει να υποβάλλονται και μεταφρασμένες στην ελληνική γλώσσα.
Οι πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να υποβάλλουν βεβαίωση γνώσης της ελληνικής γλώσσας, η οποία χορηγείται μετά από εξετάσεις ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.) κατά τα οριζόμενα στην Δ/10424/31-3-1993 (ΦΕΚ 263 Β΄) υπουργική απόφαση. Για τους ιατρούς που είναι απόφοιτοι Ελληνικού Πανεπιστημίου ή έχουν αποκτήσει τίτλο ειδικότητας στη Ελλάδα, δεν απαιτείται βεβαίωση γνώσης της ελληνικής γλώσσας
Όλα τα ξενόγλωσσα πτυχία και πιστοποιητικά θα πρέπει απαραιτήτως να έχουν μεταφραστεί επίσημα στην ελληνική γλώσσα από τις αρμόδιες προς τούτο αρχές της ημεδαπής. Στα απλά φωτοαντίγραφα των ξενόγλωσσων πτυχίων και πιστοποιητικών θα πρέπει να φαίνεται και η σφραγίδα της Χάγης (APOSTILLE) που έχει τεθεί στο πρωτότυπο πτυχίο ή πιστοποιητικό.

Γ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Η αίτηση – δήλωση με όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο ΚΕΠΥΚΑ, στο ισόγειο του κτιρίου της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, εις τριπλούν, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών και συγκεκριμένα από 3-6-2016 έως και 22-6-2016.
Αιτήσεις – Δηλώσεις μαζί με τα δικαιολογητικά, μπορούν να υποβάλλονται και ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς, μέσα στην ορισθείσα προθεσμία, εις τριπλούν, στην Κεντρική Υπηρεσία της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης στην ταχυδρομική Δ/νση 3ο  χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου – Μοιρών, Εσταυρωμένος, Τ.Κ. 71500, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Για τις αιτήσεις αυτές η ημερομηνία υποβολής προκύπτει είτε από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου είτε από το αποδεικτικό παράδοσης στην εταιρεία ταχυμεταφοράς.

Αιτήσεις – δηλώσεις που υποβάλλονται μετά την λήξη της ως άνω προθεσμίας δεν γίνονται δεκτές.

Κάθε υποψήφιος μπορεί να διεκδικήσει και να κριθεί για περισσότερες της μίας θέσης αλλά για κάθε θέση πρέπει να υποβάλλει ξεχωριστή αίτηση-δήλωση με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παίρνουν κάθε συμπληρωματική πληροφορία από το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης (τηλ.: 2813404443).
Η παρούσα προκήρυξη αναρτάται αυθημερόν στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α΄) καθώς και στην ιστοσελίδα της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης (www.hc-crete.gr). Επίσης κοινοποιείται στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και στους Ιατρικούς Συλλόγους της Κρήτης.