Νότια Κρήτη

Το τεχνικό πρόγραμμα Αντισκαρίου του Δήμου Φαιστού

Το τεχνικό πρόγραμμα Αντισκαρίου του Δήμου Φαιστού

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Χαριτάκη Ιωάννα.

A-
A+
10/11/2019 | 15:32

Από το Πρακτικό 1/2019 της συνεδρίασης της Κοινότητας Αντισκαρίου του Δήμου Φαιστού

Στο Αντισκάρι σήμερα, στις 4-11-2019 και ώρα 07:00 μ.μ. στο Κοινοτικό Κατάστημα
συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το Συμβούλιο της Κοινότητας Αντισκαρίου, έπειτα
από πρόσκληση του Προέδρου, για να συζητηθούν θέματα ημερήσιας διάταξης. Το
συμβούλιου πραγματοποιείται έκτακτα λόγω της απουσίας του συνόλου των μελών του
Συμβουλίου μέχρι και την 4η Νοεμβρίου 2019 και του γεγονότος ότι η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης του τεχνικού προγράμματος είναι η Τετάρτη 6 Νοεμβρίου .
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν φορείς της Κοινότητας καθώς και κάτοικοι.
Πριν την έναρξη της συνεδριάσεως , ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα πέντε (5) μέλη του.

Συμβουλίου της Κοινότητας Αντισκαρίου ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΤΣΑΒΟΛΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ
ΤΣΑΒΟΛΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΟΥΔΕΙΣ
ΚΟΛΩΝΙΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΙΧΕΛΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

ΟΥΔΕΙΣ

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Χαριτάκη Ιωάννα, η οποία
ορίστηκε για την γραμματειακή υποστήριξη της Κοινότητας Αντισκαρίου.

ΘΕΜΑ 1ο: «Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος της Κοινότητας Αντισκαρίου Δήμου
Φαιστού για το έτος 2020».
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1o
θέμα έθεσε τα εξής:

Σύμφωνα με το άρθρο 86 παρ.4 του Ν.3852/2010, ο πρόεδρος της κοινότητας με
απόφαση που λαμβάνεται ένα μήνα τουλάχιστον πριν την κατάρτιση του
επιχειρησιακού και τεχνικού προγράμματος του Δήμου, εισηγείται στην εκτελεστική
επιτροπή με σειρά προτεραιότητας, ανάλογα με τον επείγοντα χαρακτήρα των
αναγκών των κατοίκων της περιφέρειάς της και τις προτεραιότητες για την τοπική
ανάπτυξη, τις δράσεις που πρέπει να περιλαμβάνει το επιχειρησιακό πρόγραμμα του
Δήμου και τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν.

Επίσης, η παρ. 5 του προαναφερομένου άρθρου του Ν. 3852/2010 αναφέρει ότι
στη συνεδρίαση του συμβουλίου της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας για τη λήψη των
αποφάσεων της προηγούμενης παραγράφου, καλούνται οι κοινωνικοί φορείς της
περιφέρειάς της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας, προκειμένου να υποβάλλουν τις
προτάσεις τους. Εάν το συμβούλιο της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας δεν υποβάλλει
εισήγηση εμπρόθεσμα στην Εκτελεστική Επιτροπή, το σχέδιο του τεχνικού
προγράμματος του Δήμου καταρτίζεται χωρίς αυτήν.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος, αφού έκανε μια σύντομη αναδρομή στα Τεχνικά
Προγράμματα περασμένων ετών, είπε ότι η Κοινότητα Αντισκαρίου καλείται να
καταθέσει τις προτάσεις της στο πλαίσιο της κατάρτισης του Τεχνικού Προγράμματος
του Δήμου Φαιστού για το έτος 2020.

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου, συζήτησαν και κατέθεσαν τις παρακάτω
προτάσεις για το Τεχνικό Πρόγραμμα της κοινότητας για το έτος 2020:

• Συντήρηση και προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού για την οργάνωση του
γραφείου της κοινότητας και του αγροτικού ιατρείου.
• Ύδρευση στους οικισμούς της παράλιας ζώνης Πλατεία Περάματα , Κριούς και
Τζίγκουνας .
• Ένταξη της κοινότητας στον ΤΟΕΒ Γ΄ Ζώνης Μεσαράς. Επέκταση αρδευτικών
δικτύων σε όλη την έκταση της κοινότητας και σύνδεση των αγωγών.(Υπάρχουν
300.000 € για την σύνδεση των αγωγών).
• Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Αντισκαρίου 2 φορές τον χρόνο.
• Ένταξη σε χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα κατασκευής παιδικής χαράς.
• Διάνοιξη και ασφαλτόστρωση της παραλιακής οδού Τζίγκουνας-Πλατειά
περάματα- Κριούς μήκους 7 χλμ.
• Ασφαλτόστρωση των κάθετων δρόμων Πλατειά Περάματα – Ψιλή Άμμος και
Τζίγκουνας-Λιμανάκι.
• Αγορά οικοπέδου για τον βιολογικό Αντισκαρίου.
• Αποχετευτικό δίκτυο Αντισκαρίου και σύνδεση με τον βιολογικό.
• Αντικατάσταση λαμπτήρων φωτισμού που έχουν καεί.
• Κλάδεμα και καθάρισμα δέντρων.
• Ανάδειξη ιστορικών μνημείων του χωριού (παλιά βρύση, παλιές ελιές βυτσιλιάς,
σαν <<μήτρα της ελιάς >>, παλιές φάμπρικες κ. α .) πλακόστρωση των στενών
του χωριού κ.α.
• Κατασκευή γηπέδου .
Αιολικό πάρκο. (εκκρεμούν 125.000) €
• Ανακύκλωση και αντικατάσταση κάδων απορριμμάτων.
• Καθαρισμός δεξαμενών ύδρευσης και καθαρισμός δικτύου στο Αντισκάρι.
• Συντήρηση νεκροταφείου.
• Μελέτη Αλιευτικού Καταφύγιου στα Πλατειά Περάματα.
• Καθαρισμός και συντήρηση του σταθμού μεταφόρτωσης πλαστικών
ανακύκλωσης στον Τζίγκουνα .
• Μελέτη και κατασκευή υποδομών προκειμένου να μην διακόπτεται η πρόσβαση
στις περιοχές Ανατολικού και Πλατιών Περαμάτων , Κριών και Τζίγκουνα , εξαιτίας
πλημμυρικών φαινομένων.

Το Συμβούλιο της Κοινότητας, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και
έπειτα από διαλογική συζήτηση

ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίζει

Α) Την κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος της Κοινότητας Αντισκαρίου ως εξής:
• Συντήρηση και προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού για την οργάνωση του
γραφείου της κοινότητας και του αγροτικού ιατρείου.
• Ύδρευση στους οικισμούς της παράλιας ζώνης Πλατεία Περάματα , Κριούς και
Τζίγκουνας .
• Ένταξη της κοινότητας στον ΤΟΕΒ Γ΄ Ζώνης Μεσαράς. Επέκταση αρδευτικών
δικτύων σε όλη την έκταση της κοινότητας και σύνδεση των αγωγών.(Υπάρχουν
300.000 € για την σύνδεση των αγωγών).
• Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Αντισκαρίου 2 φορές τον χρόνο.
• Ένταξη σε χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα κατασκευής παιδικής χαράς.
• Διάνοιξη και ασφαλτόστρωση της παραλιακής οδού Τζίγκουνας-Πλατειά
περάματα- Κριούς μήκους 7 χλμ.
• Ασφαλτόστρωση των κάθετων δρόμων Πλατειά Περάματα – Ψιλή Άμμος και
Τζίγκουνας-Λιμανάκι.
• Αγορά οικοπέδου για τον βιολογικό Αντισκαρίου.
• Αποχετευτικό δίκτυο Αντισκαρίου και σύνδεση με τον βιολογικό.
• Αντικατάσταση λαμπτήρων φωτισμού που έχουν καεί.
• Κλάδεμα και καθάρισμα δέντρων.
• Ανάδειξη ιστορικών μνημείων του χωριού (παλιά βρύση, παλιές ελιές βυτσιλιάς,
σαν <<μήτρα της ελιάς >>, παλιές φάμπρικες κ. α .) πλακόστρωση των στενών
του χωριού κ.α.
• Κατασκευή γηπέδου .
• Αιολικό πάρκο. (εκκρεμούν 125.000) €
• Ανακύκλωση και αντικατάσταση κάδων απορριμμάτων.
• Καθαρισμός δεξαμενών ύδρευσης και καθαρισμός δικτύου στο Αντισκάρι.
• Συντήρηση νεκροταφείου.
• Μελέτη Αλιευτικού Καταφύγιου στα Πλατειά Περάματα.
• Καθαρισμός και συντήρηση του σταθμού μεταφόρτωσης πλαστικών
ανακύκλωσης στον Τζίγκουνα .
• Μελέτη και κατασκευή υποδομών προκειμένου να μην διακόπτεται η πρόσβαση
στις περιοχές Ανατολικού και Πλατιών Περαμάτων , Κριών και Τζίγκουνα ,
εξαιτίας πλημμυρικών φαινομένων.
Β) Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Φαιστού τα παραπάνω εκτελεστέα
έργα για το έτος 2020.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 1/2019.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΣΑΒΟΛΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΣΑΒΟΛΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ
ΤΣΑΒΟΛΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ
ΚΟΛΩΝΙΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΙΧΕΛΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟ