Νότια Κρήτη

Δημοπρατείται η επισκευή του Κολυμβητηρίου Δήμου Φαιστού!

Δημοπρατείται η επισκευή του Κολυμβητηρίου Δήμου Φαιστού!

A-
A+
03/06/2016 | 9:39

Θετική είδηση για το κατα κοινή ομολογία εγκαταλελειμμένο κολυμβητήριο Δήμου Φαιστού, στις Μοίρες! Ένα έργο στολίδι, που φιλοξενούσε εκατοντάδες παιδιά , μεγάλους και πολλές δραστηριότητες και παραμένει κλειστό, έστω και καθυστερημένα δημοπρατείται η επισκευή και συντήρηση του.

Σύμφωνα με την προκύρηξη του Δήμου:

1. Ο Δήμος Φαιστού Νομού Ηρακλείου προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Επισκευή και συντήρηση κολυμβητηρίου Μοιρών Δήμου Φαιστού», με προϋπολογισμό 68.800,00€. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

α) κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ με προϋπολογισμό 55.569,83€, (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν, μέχρι τις 16-06-2016, το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους, από τα Γραφεία του Δήμου Φαι-στού, οδός Πάροδος 25ης Μαρτίου Νο 1, πληροφορίες κος Εμμ. Φλουρής τηλ.: 28923-40226. Εφόσον ζητηθεί εμπρόθεσμα χορηγείται το  αργότερο  εντός  της  επομένης  εργάσιμης  ημέρας  από  την  υποβολή  της  αίτησης  χορήγησης. (Σε  περίπτωση  που  δεν  το  παραλάβει  ο  ίδιος  ο  διαγωνιζόμενος, απαιτείται εξουσιοδότηση του προσώπου που θα το παραλάβει). Για την παραλαβή του έντυπου προσφοράς, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν το ποσό των  10,00 €. Τα συμβατικά τεύχη μαζί με τα τυχόν συνοδευτικά σχέδια του έργου, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα www.dimosfestou.gr, σε ηλεκτρονική μορφή. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. υπόδειγμα τύπου Β.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 21-06-2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι  ενιαίο ποσοστά έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί της εκατό (%) (περίπτ. άρθρου 5 του ΚΔΕ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με τον Ν. 4281/14. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία, που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Δήμου www.dimosfestou.gr.

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοία) Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, δηλαδή Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ.β) Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέ-σει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.112,00€ και ισχύ τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημέρες.

6. Το δημοπρατούμενο έργο χρηματοδοτείται από ΕΣΟΔΑ και Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τον Δήμο Φαιστού.