Εκπομπές

Προθεσμία αιτήσεων για την ενίσχυση των οινοποιιών έως τις 31/7

Προθεσμία αιτήσεων για την ενίσχυση των οινοποιιών έως τις 31/7

Αίτημα πληρωμής έως τις 31/7 για την ενίσχυση των οινοποιιών υπογράφτηκε από τον Αγροτικής Ανάπτυξης

A-
A+
25/06/2018 | 16:50

Τη δυνατότητα υποβολής αιτήματος πληρωμής έως τις 31 Ιουλίου του 2018 για την ενίσχυση των οινοποιιών «Επενδύσεις σε επιχειρήσεις οινοπαραγωγής σύμφωνα με το άρθρο 50 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 περιόδου 2017-2018» δίνει τροποποιητική απόφαση που υπογράφει ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Βαγγέλης Αποστόλου.

H απόφαση του του ΥΠ.Α.Α.Τ αναφέρει:

Οι δικαιούχοι του προγράμματος δύνανται να καταθέσουν αίτηση τροποποίησης στην Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων του ΥΠ.Α.Α.Τ. το αργότερο έως την 20η Ιουνίου 2018, μόνο στις περιπτώσεις όπου η εν λόγω τροποποίηση δεν αλλάζει τη βαθμολογία της εγκεκριμένης αίτησης ένταξης.

Στην περίπτωση αυτή εκδίδεται τροποποιημένη απόφαση ένταξης. Οι τελικοί δικαιούχοι του προγράμματος καταθέτουν αίτηση πληρωμής (Υπόδειγμα 3) και συμπληρωμένη την αναλυτική κατάσταση των πραγματοποιηθέντων δαπανών (Υπόδειγμα 4) – εγγράφως και ψηφιακά- στην αρμόδια ΔΑΟΚ, συνοδευόμενη από τα εξοφλημένα τιμολόγια αγοράς που δικαιολογούν τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες, το αργότερο έως την 31η Ιουλίου 2018.

Αντίγραφα του αντίστοιχου φακέλου αποστέλλεται και στην Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων του ΥΠ.Α.Α.Τ». 2. Η παρ. 2 του άρθρου 14 αντικαθίσταται ως εξής: «2. Η αρμόδια επιτροπή του άρθρου 15, πραγματοποιεί τους επιτόπιους ελέγχους του άρθρου 16 και στη συνέχεια συμπληρώνει το Πρακτικό Ελέγχου ανά δικαιούχο (Υπόδειγμα 5) για όλους τους δικαιούχους που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Π.Ε, το αργότερο έως την 31η Αυγούστου 2018».Η παρ. 3 του άρθρου 14 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Ακολούθως οι ΔΑΟΚ προβαίνουν στην αναγνώριση και εκκαθάριση δαπάνης συντάσσοντας και αποστέλλοντας τους σχετικούς φακέλους πληρωμής στο Τμήμα Προγραμμάτων Φορέων της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) το αργότερο μέχρι την 7η Σεπτεμβρίου 2018 (ημερομηνία πρωτοκόλλου Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) με ταυτόχρονη κοινοποίηση του Πρακτικού Ελέγχου (Υπόδειγμα 5) στη Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων του ΥΠΑΑΤ.